Estudiants

Objectiu 33- Cases de les i dels Estudiants

 • Creaciód’una micro-casa del estudiant en cadascun dels campus de la Universitat.
 • Dotar d’independència de gestió a aquests centres, creant la figura necessària per a la seua cura, de manera que puguen tenir un ús ininterromput al llarg de l’any.

Objectiu 34- Creació d'un Servei d'Assessorament Integral

 • Estudiar de la situació dels serveis d’assessorament a l’estudiantat i elaborar un pla integral d’actuació que estructuri les relacions entre els mateixos, la seva integració quan procedisca i la definició de tasques concretes de cada un en el marc d’una estructura organitzativa coherent i funcional.
 • Crear un Servei d’Assessorament Integral que tingui en compte diversos principis bàsics:
  • Consideració dels valors de diversitat i integració.
  • Plantejament integral que atengui tant la vessant acadèmica de l’estudiant com altres facetes de la seva vida personal i social.
  • Visió prospectiva que consideri la inclusió dels estudiants novells i dels titulats, i contribueixi o a l’actualització dels coneixements adquirits i el seu desenvolupament personal.
 • Garantir la presència d’una delegació del servei en cada un dels tres campus de la Universitat, que puguin integrar-se en la Casa de l’Estudiant

Objectiu 35- Unitat d'Emprenedoria (compartit amb Objectiu 28)

 • Crear una unitat impulsora i gestora de totes les iniciatives empresarials neixin de l’estudiantat de la Universitat de València. responsable de:
  • Crear un espai per a ella, de manera que l’estudiantat, titulats / es i empreses sàpiguen on han d’acudir a assessorar-se sobre la creació d’empreses i fins i tot instal·lar-se en els seus primers mesos / anys com startup.
  • Formació a emprenedors / es i empresaris.
  • Consultoria tècnica i de capacitació per als titulats.
 • Sensibilizar y dinamizar a la comunidad universitaria en la creación y soporte de nuevas empresas.
 • Potenciar acciones encaminadas a la orientación laboral del estudiantado mediante cursos o talleres en los que puedan aprender a elaborar de un curriculum vitae, a realizar una entrevista de trabajo o a preparar informes laborales.

Objectiu 36- Potenciació de les pràctiques en empreses..

 • Prestar especial atenció a les activitats realitzades per l’estudiantat en les pràctiques en empreses, a fi d’assegurar que són útils per a la seva evolució acadèmica.
 • Augmentar el nombre d’empreses, així com de places en empreses, perquè cada vegada més estudiants puguin invertir un període dels seus estudis, d’almenys un semestre, treballant i aprenent en una empresa.
 • Potenciar la sortida d’estudiants a l’estranger per realitzar una estada de treball en una empresa de la Unió Europea, tant en el marc dels nous títols de grau com en els postgraus.

Personal d'administració i serveis

Objectiu 37- Alinear i sistematitzar els grans objectius per als pròxims anys: transformació digital, jubilacions, incorporació de nou personal etc.

 • Desenvolupar un marc estratègic d’evolució en matèria d’incorporacions de nou personal, carrera i retribució, noves polítiques que reclamen un procés de reflexió i aposta a mitjà i llarg termini que millore la gestió de la UVEG.
 • Implementar una analítica de recursos humans i avaluació de l’acompliment basats en dades Objectius que permeten detectar càrregues de treball, valorar-les i classificar-les en estructurals i conjunturals, de manera que es puga donar una resposta àgil i efectiva sobre les necessitats de recursos
 • Iniciar un debat col·laboratiu amb tot el col·lectiu del PAS.
 • Identificar les condicions reals del PAS en tots els àmbits amb particular atenció als requeriments de l’administració especial.
 • Elaborar un Pla Estratègic de Recursos Humans
 • Posar en valor la implicació del personal d’administració i serveis en el bon funcionament de la Universitat, a través de la participació en els diferents òrgans, comissions, programes etc. que es constitueixen.
 • Integració de la forma de dur a terme la gestió, dins d’un pla d’ètica que abaste i implique a tots els estaments de la nostra Universitat, entès com un instrument de reflexió i introspecció de la qualitat que pretenem aconseguir.

Objectiu 38- Integrar la formació per al lloc, les capacitats i competències de les nostres persones, en el context de la millora de les condicions en l'acompliment professional i l'aposta per una carrera professional basada en el coneixement

 • Generar un sistema d’acreditació de competències i capacitats directives que assegure el recanvi generacional i l’àmplia disponibilitat de nous quadres directius. Integrar la internacionalització com Objectiu estratègic de la formació.
 • Dissenyar una Estratègia de Desenvolupament del Talent que podria materialitzar-se, entre uns altres, a través de convocatòries de premis i ajudes directes a els qui fent ús del seu coneixement del treball i, en general de la institució, aporten idees, propostes, estratègies etc. que milloren el treball, la consecució de la igualtat real, i en general de la projecció social, docent, investigadora i de gestió de la nostra Universitat.
 • Pla de professionalització directiva oberta a la participació tant de responsables actuals com de futurs perfils directius.
 • Formació d’acolliment orientat al personal temporal i a noves incorporacions.
 • Formació per al lloc “en l’horari del lloc”, integrant la formació presencial amb la formació online i semipresencial.
 • Formació addicional voluntària en horari no laboral.
 • Jornades periòdiques de formació especialitzada.
 • Pla d’immersió lingüística per a l’aprenentatge d’anglès: estades lingüístiques.

Objectiu 39- Aprofitar les oportunitats que ofereix la transformació digital per a la gestió de la dedicació i l'acompliment dels llocs

 • Flexibilitat i gestió intel·ligent del GDH orientat a l’assignació dels temps en assumptes no contemplats específicament en el gestor com el fitxat vinculat a la geolocalización quan existisquen desplaçaments fóra del lloc, l’ús de temps fraccionat d’assumptes propis, o l’assignació variable de l’exclusiva per circumstàncies personals.
 • Iniciar actuacions que en un futur no gaire llunyà permeten posar en funcionament una eina eficaç i rendible com el teletreball.

Objectiu 40- Desenvolupar condicions al servei de la qualitat de vida de les nostres persones.

 • Procediments de jubilació flexible amb reducció horària de fins al 50% per a persones majors de 63 anys amb 30 anys de serveis prestats que es jubilen als 65 anys. Ha d’acompanyar-se d’estratègies de mentorización per a noves incorporacions.
 • Pla Assetge Zero.
 • Estudi de càrregues de treball en cada lloc.
 • Desenvolupar una “Universitat Sènior” amb espai per a la reunió, l’associacionisme, el voluntariat i la participació dels nostres jubilats amb vinculació a espais físics concrets com el C.M. Lluis Vives.

Objectiu 41- Vertebrar la comunicació interna amb models basats en la gestió de processos

 • Garantir condicions d’aprenentatge ràpid en l’accés al lloc i en l’adquisició i transmissió de l’històric de les pràctiques de l’organització
 • Alinear les eines d’administració electrònica, les fonts de documentació proporcionant informació àgil al personal.
 • Implantar models d’estandardització i sistematització de processos.
 • Dissenyar paquets de benvinguda, “Wellcome Pack”, que faciliten una integració ràpida en els llocs.

Personal docent i investigador

Objectiu 42- Disseny d'una carrera professional que garantisca la renovació generacional.

 • Aprovació d’un pla quadriennial com a element central de la planificació de la plantilla que dote d’estabilitat, certesa i transparència als criteris de promoció del professorat.
 • Dotació d’un ambiciós programa de beques FPU pròpies per a la captació d’estudiants excel·lents, independent dels promoguts pel vicerectorat de recerca, coordinat amb el pla cuatrienal.
 • Potenciació de les places d’ajudant com a primer pas en la carrera docent, coordinat també amb el pla cuatrienal, donant preferència a aquells departaments on existisca un major envelliment de la plantilla.
 • Pla de mentorización docent del professorat que inicia la seua carrera docent (becaris/as FPU, ajudants i ajudants doctores). Aquells professors o professores que tinguen més de 62 anys podran sol·licitar ser tutors/as de joves docents del seu camp de coneixement, assignant-los una funció formativa i a canvi rebrien una reducció de l’activitat docent del 20% en reconeixement d’aqueixa labor.

Objectiu 43- Desenvolupament d'un índex de dedicació del PDI que valore en la seua justa mesura les activitats de docència, recerca i gestió.

 • Determinació i desenvolupament dels indicadors mitjançant un procés participatiu obert per a tot el col·lectiu i aprovació dels criteris de valoració de la dedicació del PDI de forma prioritària.
 • Valorització de l’excel·lència en el compliment dels indicadors mitjançant l’atribució de recursos econòmics i de personal.
 • Vinculació dels criteris de promoció a una puntuació mínima en el global de la labor del professorat reconeguda a través dels criteris de dedicació. Si la labor del professorat és plural, els mèrits hauran de ser plurals sempre que es garantisca l’excel·lència mitjançant l’establiment d’un mínim.

Objectiu 44- Suport a la labor del professorat

 • Creació d’un pool d’ajuda a la labor del professorat on cada professor podrà rebre el suport directe dels seus membres assignant-se els recursos en funció dels resultats obtinguts en l’índex de dedicació del PDI.
 • Creació d’una comissió en coordinació amb la Secretària general i el Vicerectorat de Gestió universitària i Administració Digital per a suprimir tràmits innecessaris i utilitzar les noves tecnologies per a agilitar els que siguen indispensables.
 • Aprovació de l’Estatut del professorat associat, en el qual es potencie adequadament aquesta figura.

Objectiu 45- Desenvolupament de la carrera professional del professorat.

 • Pla de suport a la carrera investigadora que permeta una recerca d’excel·lència i facilite el compliment de les fites que els exigents criteris de l’ANECA ha imposat al professorat
 • Pla de suport a la carrera docent que coadjuve a una docència de qualitat i estimule el compliment dels requisits establits per l’ANECA en aquest apartat.

Objectiu 46- Foment de la docència en anglés.

 • Programa d’ajuda per a la creació de materials en anglès
 • Suport decidit als cursos en anglès especialitzats que s’impartirien enfocats en cada camp del coneixement.
 • Suport decidit al programa de mobilitat docent.

Objectiu 47- Foment dels Màster oficials d'excel·lència.

 • Reconeixement major de crèdits a la docència impartida en masters oficials que compten amb el segell d’excel·lència.
 • Pla per a docents convidats/as de prestigi internacional que s’impliquen en la docència en anglès.
 • Creació d’una unitat especialitzada per campus en el màrqueting internacional per a la promoció dels nostres masters que compten amb el segell d’excel·lència
 • Dotació de mitjans tècnics per a facilitar la docència a distància (aules amb càmeres i micròfons, suport tècnic informàtic al professorat, etc.).

Objectiu 48- Implementar instruments de flexibilització en el Pla d'Ordenació Docent.

 • Aprovació de nous criteris en l’assignació de la docència al professorat que permeta als Departaments una més òptima distribució dels recursos dels quals disposa.
 • Afavorir que els investigadors doctors amb relació contractual puguin assumir obligacions docents en el marc de la seva prestació.
 • Atribuir més valor als crèdits impartits en els màsters oficials i facilitar una major participació docent del professorat associat quan ho justifiqui la naturalesa del programa.