Gestió universitària

Objectiu 49- Abordar un procés de canvi en els elements qualitatius del model de gestió.

 • Analitzar el model de gestió gerencial vertical especialitzada i abordar la seua transformació.
 • Dotar de transversalitat, coordinació i articulació a l’eix política pública-execució tècnica.
 • Implementar un model de mètrica i analítica de la gestió pública orientada a la verificació analítica del grau d’execució de les polítiques públiques, a la coordinació interdepartamental i a la responsabilitat i la rendició de comptes de gestors, gestores i responsables polítics.
 • Definir un model de coordinació d’òrgans de govern i administració en tots els nivells.
 • Abordar un pla de gestió del canvi des de, amb i per a les nostres persones.

Objectiu 50- Dissenyar condicions d'apoderament de PAS, PDI i estudiants orientats als processos de millora contínua.

 • Millorar les condicions de la formació orientada a l’adquisició d’altes capacitats per al lloc.
 • Identificar les necessitats dels diferents col·lectius en relació amb la gestió universitària.
 • Definir models participatius per a l’anàlisi, millora i proposta de les polítiques públiques de la Universitat.
 • Implementar un model de lideratge en la gestió basat en l’especialització i el coneixement acreditat i públic de les capacitats dels quadres directius.

Objectiu 51- Millorar la prestació de serveis en totes les matèries relacionades amb la gestió universitària.

 • Dissenyar un pla “Zero Burocràcia” orientat a suprimir l’acompliment de tasques d’administració ordinària per part del professorat i personal investigador.
 • Orientar els serveis a una gestió d’alta qualitat capaç d’identificar els seus objectius i les necessitats dels usuaris i les usuàries.
 • Integrar models de gestió per processos que asseguren una memòria de l’organització que l’allibere de dependències i facilite un aprenentatge ràpid en el lloc.
 • Dissenyar paquets de benvinguda, “Wellcome Pack”, que faciliten una integració ràpida d’estudiants, PAS i PDI al coneixement del funcionament ordinari de la institució i els seus serveis.
 • Dissenyar un pla estratègic d’implementació de serveis SMART que aprofite les possibilitats que ofereixen els smartphones i altres dispositius per a l’agilitació, flexibilitat i funcionalitat en la gestió.

Objectiu 52- Consolidar la política ligüistica de la Universitat amb l’objectiu de garantir una oferta real i eficaç de la docència en valencià

 • Garantir la fonamental capacitació lingüística del PAS i del PDI que assegure la prestació del servei públic de la Universitat en valencià en tots els seus nivells.
 • Realitzar un estudi, basat en dades, de l’oferta real de docència en valencià i de la demanda.
 • Garantir la igualtat lingüística en la universitat que de manera coherent amb els objectius d’internacionalització assegure la presència de les dues llengües oficials i de l’anglès en la pràctica administrativa i docent.
 • Estudiar o proposar a la Generalitat Valenciana un complement autonòmic per al professorat que s’acredite per a impartir docència en valencià.

Polítiques de sostenibilitat

Objectiu 53- Implantació de polítiques globals de sostenibilitat ambiental.

 • Promoure que les campanyes massives d’informació i publicitat realitzades per centres, departaments i serveis de la Universitat es realitzen en format electrònic.
 • Impulsarà la e-administració reduint la necessitat de presentar la documentació en paper.
 • Potenciar l’aprovisionament de materials sostenibles, no tòxics i reciclats amb l’objectiu d’evitar la toxicitat en l’entorn laboral.
 • Optimitzar i racionalitzar el funcionament dels sistemes de refrigeració dels edificis aconseguint l’estalvi de recursos.
 • Incentivar l’aprovisionament de productes de comerç just.
 • Compromís ecològic en la contractació de serveis.
 • Incorporar progressivament fonts d’energia solar i eòlica fins a arribar a cobrir el 100 % dels consums bàsics.
 • Control intel·ligent del consum d’aigua, mitjançant economitzadors de cabal i reg, i del consum elèctric mitjançant un pla de reposició LED de l’enllumenat.

Objectiu 54- Conscienciació i gestió ecològica de residus.

 • Promocionar l’actual sistema de separació, recollida i eliminació de residus amb contenidors diferenciats.
 • Promoure una major implicació de tots els col·lectius universitaris a través de campanyes de sensibilització i la instal·lació de més punts de recollida i d’un sistema de recollida més eficient.
 • Realitzar campanyes de recollida i reciclatge de material (roba, ordinadors, material d’oficina) per a lliurar-los a col·lectius i països més desfavorits a través de programes amb organitzacions no lucratives, prestant especial atenció al material informàtic.

Objectiu 55- Aposta per la utilització del transport públic i no contaminant.

 • Impulsar l’ús de la bicicleta mitjançant la instal·lació de punts d’aparcaments vigilats i l’augment de places.
 • Impulsar la utilització del vehicle elèctric dins del personal de la Universitat, instal·lant punts de recarrega en els pàrquing, facilitant l’accés a aquests punts.
 • Substituir de forma progressiva i racional els vehicles corporatius de la Universitat per vehicles elèctrics o híbrids.
 • Fomentar la utilització del transport públic o mitjans ecològics entre el personal de la Universitat mitjançant mesures de fidelització i recompenses.
 • Recomanar a les subcontractes externes de la Universitat la utilització de vehicles ecològics per a la realització dels seus serveis en la Universitat.
 • Fomentar l’ús del cotxe compartit (carpooling) mitjançant la implantació de mesures promocionals i la creació d’un servei centralitzat exclusiu per a alumnat i personal de la Universitat.
 • Estudiar la viabilitat d’optimitzar la utilització dels aparcaments dels diferents campus, mitjançant la incorporació de sistemes d’informació en temps real i reserva telemàtica de places.
 • Analitzar els fluxos de circulació de persones i mercaderies per a limitar l’impacte ambiental dels vehicles.
 • Estudiar la implantació d’un servei de car sharing amb vehicles elèctrics per al desplaçament a rectorat des dels diferents campus.

Universitat oberta i participativa

Objectiu 56- Assegurar el disseny d'un marc de transparència i Bon Govern que supere les polítiques d'estricte compliment de la legalitat vigent.

 • Aprofundir en l’actualització, continguts i usabilitat del Portal de transparència més enllà dels mínims i exigències legals.
 • Impulsar i dotar d’eficàcia al Codi de Bon Govern de les Universitats valencianes.
 • Publicar les agendes dels òrgans de representació i govern.
 • Obrir l’accés a la documentació i retransmetre les reunions del Consell de Govern.
 • Impulsar la creació d’un Portal d’Open Data.
 • Impulsar la transparència i el coneixement de les capacitats dels quadres directius de la institució.

Objectiu 57- Dissenyar un model de governança obert a l'apoderament i la participació del conjunt de la comunitat universitària en els processos de decisió i gestació de polítiques públiques.

 • Crear un espai de proposta i participació online de la comunitat universitària que permeta la generació de noves polítiques públiques de manera transversal.
 • Implementar un model de comunicació pública de l’acció de govern que permeta conèixer el grau d’execució d’aquestes polítiques i el seu impacte.
 • Implantar un model de governança i de gestió de polítiques públiques que íntegre entre els seus pilars la rendició de comptes

Administració digital

Objectiu 58- Revisar els processos, actuacions i missions realitzats cada dia per a arribar a una organització òptima a partir de l'anàlisi de les dades que generen i de la identificació de fluxos, interaccions i relacions.

 • Realitzar una auditoria interna sobre les dades que es manegen i l’històric que es disposa per a establir línies clares d’actuació.
 • Cimentar i estructurar l’històric de dades.
 • Assegurar la trazabilidad digital de tots els processos.
 • Fomentar l’aprofitament de les fonts externes i internes de dades.
 • Establir mètriques de funcionament, que impliquen tant a professionals dins de la Universitat com a estudiants.
 • Establir fluxos de treball amb objectius clars i amb un enfocament de projecte.

Objectiu 59- Establir les condicions humanes, organitzatives i tecnològiques que servisquen de base al desenvolupament de polítiques de transformació digital.

 • Apostar pels valors de connexió, flexibilitat, eficiència i agilitat a partir de noves estratègies d’actuació.
 • Construir totes les capes essencials per a la transformació digital: computació i Cloud, anàlisi massiva de dades, aprenentatge automàtic, analítica i intel·ligència artificial.
 • Treballar en l’apoderament digital de les nostres persones, del PAS, del PDI i els estudiants. L’apoderament digital de les persones construirà la Universitat Digital del futur.
 • Reforçar el lideratge del nostre equip humà en el Servei d’Informàtica per a construir la futura Universitat digital.
 • Reclutar el talent intern i extern en transformació digital al servei del canvi organitzatiu i tecnològic.
 • Construir una Estratègia per a una “Universitat digital en quatre anys”.

Objectiu 60- Implementar una administració universitària veritablement 100% digital.

 • Aprofitar l’aprenentatge i resultats dels objectius anteriors per a la implementació de la transformació digital de la Universitat.
 • Implementar un pla de formació i apoderament digital de les nostres persones en tots els àmbits PAS, PDI i estudiants.
 • Desenvolupar un Pla estratègic per a l’Administració Digital (PAD) en els primers sis mesos de govern.
 • Implementar un Pla “L39-40 en dotze mesos” que permeta executar el PAD i recuperar el temps perdut en el ple compliment de les normes sobre administració electrònica.
 • Identificar els requeriments per al pas d’una administració electrònica a una Administració Intel·ligent, que incorpore processos basats en Intel·ligència Artificial tant en el nivell d’assistència en les decisions com en el plànol de l’automatització de tots els tràmits que ho permeten.

Transformació digital al servei de la comunitat

Objectiu 61- Incrementar les capacitats de l'organització mitjançant la seua transformació digital.

 • Aplicar l’analítica de dades al servei dels mètodes d’aprenentatge off i on-line.
 • Desenvolupament d’estudis basats en dades per a la identificació de les fortaleses i debilitats de l’educació universitària des d’una òptica d’obertura de dades integrant fonts de l’entorn socioeconòmic i ambiental.
 • Desenvolupar serveis d’orientació, en els plànols relacionats amb la planificació de l’estudi, l’adquisició de competències i els processos de presa de decisió curricular, mitjançant eines d’Intel·ligència Artificial

Objectiu 62- Transferir a la societat les nostres capacitats per a impulsar la recerca i la transferència de resultats en transformació digital.

 • Socialització global del coneixement al servei de la comunitat fomentant els MOOC.
 • Pla d’impuls col·laboratiu de la transformació digital del sector públic valencià amb una especial implicació en l’àmbit dels petits ajuntaments i les àrees rurals que pateixen la bretxa de la connectivitat i els recursos.
 • Pla d’impuls de l’I+D per al desplegament de la transformació digital especialment en àrees estratègiques com la salut, la biologia, la informàtica i la robòtica, i l’economia.
 • Pla de capacitació digital de la comunitat escolar (professorat, pares, xiquets i xiquetes): formació de formadors en les aules escolars.
 • Fomentar una empleabilidad i l’emprenedoria digital dels egressats i les egressades que contribuïsca decisivament a un nou model econòmic sostenible.
 • Contribuir decisivament a l’eliminació de les bretxes i desigualtats en el món digital: territorial, de gènere, d’alfabetització o d’edat.
 • Contribuir decisivament a la transformació de la nostra societat perquè la revolució digital es desenvolupe al servei de l’ésser humà. Fel a l’humà més tecnològic i a la tecnologia més humana.