Internacionalizació

Objectiu 63- Incrementar i millorar la movilitat d’estudiants, PDI i PAS.

 • Ampliar els convenis amb les universitats que tenen demanda i/o una exigència de nivell d’idioma que permeta a les nostres i als nostres estudiants realitzar una estada. En algunes titulacions l’oferta de places de nivell B1 d’anglès no és suficient per a cobrir tota la demanda.
 • Revisar i si escau, tancar els convenis que, per diferents raons (canvis en plans d’estudis, funcionament de la Universitat, etc.), romanen inactius quant a estudiants outgoing es refereix.
 • Promocionar les destinacions de Llatinoamèrica.

Objectiu 64- Facilitar i simplificar els tràmits de sol·licitud, estada i volta per a estudiants, PDI i PAS.

 • Millorar l’aplicació informàtica de mobilitat, simplificant els tràmits (sumes d’ECTs en la plataforma principal, inclusió de dades personals, etc.) i agilitzar la plataforma per afavorir la tramitació directa de les actes de resolució.
 • Establir una sessió especial per a estudiants outgoing sobre la utilització del programa per a la confecció del learning agreement, així com sobre aspectes relacionats amb la universitat de destinació.
 • Flexibilitzar la data de recepció de documents acreditatius d’idioma (B2, C1, C2, IELTS, TOEFL, etc…) per a l’adjudicació de places Erasmus.
 • Crear un fòrum informàtic en la UV per a estudiants i estudiantes outgoing i els seus mentors on puguen organitzar-se i intercanviar informació.

Objectiu 65- Potenciar l’estudi i domini de diverses llengües en estudiants, PDI i PAS.

 • Dedicar més recursos  i recolzar el Centre d’idiomes d’UV com a centre on el personal de la Universitat puga formar-se en les diferents llengües necessàries per a la internacionalització de la Universitat. .
 • Major reconeixement dels coordinadors i les coordinadores de mobilitat de titulació.
 • Major reconeixement del coneixement de llengües al Personal d’Administració i Serveis..
 • Impulsar la mobilitat internacional del Personal d’Administració i Serveis.
 • Fomentar la mobilitat del PDI amb finalitats investigadores o docents.

Objectiu 66- Impulsar i promocionar la realització de pràctiques a l’estranger.

 • Dedicar majors recursos a elaborar llistats d’empreses que faciliten al col·lectiu d’estudiants el contacte amb empreses estrangeres per a beneficiar-se d’un Erasmus Pràctiques (modalitat A %o2013 curricular- i B- extracurricular), aprofitant les xarxes internacionals i socis universitaris en els diferents països.

Objectiu 67- Millorar l’integració d’estudiants Erasmus (incoming) en nostra Universitat.

 • Introduir gradualment el requisit lingüístic com a exigència per a estudiants incoming.
 • Fomentar la integració d’estudiants incoming en els entorns juvenils dins i fora de la Universitat.

Objectiu 68- Impulsar la projecció internacional dels nostres estudis

 • Obrir noves dobles titulacions en graus i màster, cercant socis d’un nivell adequat al prestigi dels estudis de la nostra Universitat. Promocionar activament les noves dobles titulacions..
 • Recolzar i ampliar la realització de TFG i pràctiques internacionals.
 • Recolzar l’obtenció d’esments i acreditacions d’excel·lència internacionals dels nostres centres i dels nostres títols de grau, màster i doctorat, que visualitzen la qualitat i el prestigi de la nostra Universitat.
 • Potenciar la presència i labor activa en xarxes internacionals que afavoreixen la mobilitat (TABSA, CIDD, grup de Coïmbra, etc) i la internacionalització dels estudis
 • Incrementar l’oferta de graus i màsters en anglès.
 • Utilitzar tecnologies d’e-learning (incloent el desenvolupament de MOOCs) per a facilitar l’accés a la formació i internacionalització dels nostres ensenyaments
 • Potenciar la internacionalització dels estudis de doctorat, mitjançant títols dobles o conjunts, tesis co-dirigides i esment internacional del títol de Doctor/a..
 • Suport a la consecució i gestió dels projectes acadèmics i de recerca internacionals.
 • Promoure la incorporació d’estudiants internacionals a les nostres titulacions i fomentar els programes específics per a estudiants internacionals (programa Study Abroad, cursos d’estiu (Centre internacional de Gandía, etc).
 • Organitzar estades de professors/as visitants que contribuïsquen a la internacionalització de la docència.

Objectiu 69- Desenvolupar una cultura institucional d'internacionalització.

 • Potenciar una estratègia d’internacionalització que porte amb si accions que incorporen la perspectiva internacional a les dinàmiques de la Universitat
 • Incorporar com a “embaixadors” de la nostra Universitat a aquells que una vegada sigueren alumni i professors de la UV i que en aquestos moments es troven al estranger, cedint-los la representació de la UV en aquells llocs i moments en que faça falta.
 • Optimitzar els recursos destinats a la internacionalització, tenint en compte les necessitats específiques i prioritats de cadascun dels centres.
 • Promocionar el multilingüisme, la interculturalitat i la incorporació de la perspectiva internacional a l’oferta formativa de la UV..
 • Augmentar la pertinença i la participació activa en xarxes internacionals de primer nivell.
 • Motivar i dotar recursos als i les estudiants perquè participen en els seus fòrums internacionals.

Cooperació

Objectiu 70- Redefinir les actuacions de la UV per a la Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD) d’acord amb les noves necessitats i la realitat actual

 • Reflexió sobre què és i què significa la CUD en la UV al nou escenari.
 • Debatre i definir els objectius prioritaris per a la nostra UV, des del punt de vista de la CUD.
 • Adaptar els serveis i eines de la UV a aquest nou escenari.

Objectiu 71- Enfortiment dels centres d'educació superior i de recerca en el marc dels convenis amb altres universitats.

 • Realitzar un estudi dels països on coopera la Universitat de València, identificant les seues necessitats més immediates per a centrar l’àmbit d’actuació
 • Potenciar per a estudiar a la Universitat de València, els programes de beques dirigits a estudiants de grau i post-grau d’àrees prioritàries d’especial impacte en el desenvolupament, que garantisquen la transmissió del coneixement adquirit en els seus països d’origen.
 • Potenciar les beques per a estades a la UV de joves investigadors procedents d’universitats de països en vies de desenvolupament, per a la seua actualització científica o tècnica.
 • Potenciar les activitats conjuntes i de transferència de coneixements i tecnologia que permeten crear o/i millorar les capacitats institucionals.

Objectiu 72- Integrar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) aprovats en el 2015 per l'Assemblea general de les Nacions Unides, entre els objectius a aconseguir per la nostra Universitat.

 • Fomentar convocatòries que ajuden a finançar activitats de cooperació universitària per al desenvolupament centrades en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible..
 • Col·laborar amb les institucions valencianes i nacionals i internacionals en els projectes de cooperació al desenvolupament..
 • Recolzar iniciatives dirigides a la consecució de la igualtat entre els gèneres.

Objectiu 73- Elaborar un programa de sensibilització sobre els grans desafiaments de la humanitat: la lluita contra la pobresa, la lluita contra la desigualtat i la sostenibilitat.

 • Fomentar la programació d’activitats, cicles de cinema, conferències, etc
 • Promocionar cursos de formació i dinamització de voluntariat universitari
 • Suport i foment de la participació dels estudiants, PDI i PAS en programes de cooperació al desenvolupament.