Investigació i política científica

Objectiu 18- Consolidar i consensuar l'estratègia d’investigació de la Universitat de València.

 • Establir un pla propi d’investigació per als pròxims quatre anys per adaptar i integrar les línies de recerca pròpies amb les polítiques nacionals i internacionals de recerca.
 • Identificar les línies de recerca i necessitats particulars dels diferents grups de recerca de la UVEG: grups d’excel·lència, grups en procés de consolidació i grups emergents.
 • Establir mecanismes de control per a assegurar que els homes i dones tenen les mateixes oportunitats per a realitzar la seua recerca dins de la UVEG.
 • Potenciar la recerca multidisciplinària promovent sinergies entre grups de recerca de diversos centres de nostra Universitat.

Objectiu 19- Actualitzar i millorar el funcionament dels grups de recerca.

 • Promoure la col·laboració amb entitats externes estimulant la col·laboració de la Universitat de València amb entitats públiques i privades, tant en matèria de finançament com d’investigació, promovent els projectes mixtes entre centres i instituts.
 • Protegir la recerca de qualitat recompensant als millors i les millors científiques i tecnòlogues sense reduir les oportunitats de la resta d’investigadors.
 • Consolidar i recolzar la trajectòria de les investigadores i els investigadors en formació mitjançant l’estabilització de les figures ja existents i la creació de noves figures de personal investigador.
 • Potenciar les infraestructures d’investigació racionalitzant l’ús unificat d’aquelles que per les seues característiques de cost, grandària, o utilització, siguen susceptibles d’un ús compartit i proposant l’adquisició de noves infraestructures necessàries, involucrant a les administracions públiques.

Objectiu 20- Potenciar el programa propi d'ajudes a la recerca de la UVEG.

 • Identificar i atendre les necessitats dels grups de recerca d’excel·lència, els grups consolidats i els emergents (que no necessàriament són les mateixes).
 • Consolidar i reforçar les ajudes per a la formació de personal investigador de caràcter pre-doctoral i post-doctoral.
 • Millorar les ajudes per a la consolidació de grups competitius i grups emergents.
 • Implementar el suport per a la mobilitat d’investigadors i investigadores juniors i sèniors i per a l’adquisició i manteniment d’infraestructures.

Objectiu 21- Estructurar una millora substancial de les infraestructures, mitjans i serveis de suport a la gestió tècnica, burocràtica i administrativa dels projectes d’investigació.

 • Estudiar la possibilitat de creació d’Unitats de gestió amb seu en cadascun dels campus que s’encarregarien de proporcionar suport per a la gestió administrativa dels projectes nacionals i supranacionals, l’elaboració de propostes, el seguiment i justificació de projectes, liderant el desenvolupament d’eines telemàtiques que faciliten aquests processos.
 • Promoure la creació de noves places de personal tècnic de suport a la recerca, principalment en els Serveis centrals de suport a la recerca (SCSIE), però també per a grups i línies de recerca amb mancances de personal, tant de departaments com d’instituts d’investigació.
 • Promoure la creació i/o redistribució de personal de suport administratiu a projectes de recerca.
 • Millorar la sintonia entre la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports i la UVEG per a una major coordinació en la tramitació de projectes de recerca d’àmbits regional, nacional i supranacional, la qual cosa redundarà en benefici de les investigadores i els investigadors sol·licitants d’aquells.

Objectiu 22- Refermar en el temps la trajectòria dels grups de recerca afavorint el relleu generacional.

 • Promoure la creació i consolidació d’una carrera investigadora si pot ser a partir d’un contracte-programa inicial finançat per les administracions públiques.
 • Exigir a la Secretaria d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació la participació de la UVEG (i de totes les universitats) en la planificació i elaboració de l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF) indispensable per a facilitar la I+D+i i el treball del personal investigador jove.
 • Afinar l’engranatge de les activitats de recerca amb la docència possibilitant l’accés a la mateixa per part dels investigadors i investigadores joves.

Objectiu 23- Promoure i facilitar la projecció internacional de la recerca que es duu a terme des de la UVEG.

 • Facilitar les estades bidireccionals entre personal investigador de la UVEG i personal investigador d’altres centres internacionals.
 • Promocionar i facilitar la contractació temporal d’investigadores i investigadors estrangers de reconegut prestigi.
 • Fomentar la participació de grups de recerca de la UVEG en xarxes internacionals.
 • Refermar i millorar la consecució de recursos mitjançant un augment notable de projectes internacionals.
 • En relació amb el punt anterior, dotar el suport administratiu necessari i pertinent per a la gestió d’aquesta classe de projectes.

Objectiu 24- Millorar la posició de la UVEG en els rànquings internacionals de prestigi (d'acord amb les directrius generals del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport).

 • Enfortir la identitat de marca de la UVEG.
 • Incrementar la producció científica incentivant a les investigadores i els investigadors a publicar els seus resultats en revistes prestigioses d’alt índex d’impacte.
 • Promoure i desenvolupar estratègies de captació d’investigadors i investigadores de prestigi internacional a la UVEG.
 • Incentivar la col·laboració investigadora de la UVEG amb altres organismes de recerca
 • Estimular la col·laboració de la UVEG amb els més destacats rànquings internacionals remetent les pertinents dades per a una adequada avaluació, consensuant-ho amb els responsables acadèmics.

Objectiu 25- Promoure i consolidar la divulgació de la recerca afavorint la transparència.

 • Motivar la participació dels diferents col·lectius implicats (PDI, PAS, estudiants) mitjançant una adequada política informativa dels diferents plans de desenvolupament científic-tecnològic i sociocultural ja en marxa o en projecte en els diferents centres.
 • Promoure i enfortir la realització de jornades de portes obertes a diversos esdeveniments científics que sorgeixquen de les iniciatives de serveis, centres, departaments o qualsevol altre estament de la UVEG.
 • Desenvolupar programes regulars de visites guiades als diferents centres, dirigides a autoritats, professors i professores, investigadors i investigadores, empresaris, estudiants.
 • Potenciar els cicles de conferències i trobades ja engegades per diversos centres i departaments, i promoure la seua extensió per a aconseguir un cicle inter-campus amb una freqüència viable.
 • Col·laborar amb diverses organitzacions científiques professionals tals com a societats acadèmiques, científiques, col·legis oficials, etc.
 • Refermar la col·laboració amb editorials científiques i institucions culturals i el suport a publicacions de divulgació.

Transferència i innovació.

Objectiu 26- Reforçar i potenciar els canals de comunicació entre la UVEG i les institucions i les empreses de l'entorn productiu.

 • Potenciar la realització d’activitats de networking am la finalitat d’establir sinergies amb institucions i empreses amb els grups de recerca i transferència que permeten difondre l’excel·lència de la Universitat de València i establir àmbits de col·laboració i llaços de confiança mútua.
 • Millorar la col·laboració entre grups complementaris de recerca i transferència de la Universitat realitzant seminaris i sessions internes de treball.
 • Incrementar la presència de la Universitat en canals de comunicació nacionals i internacionals de divulgació de continguts científics de caràcter més generalista (ex. AlphaGalileo).
 • Potenciar i facilitar la signatura de convenis de col·laboració amb institucions públiques i de càtedres de recerca i divulgació amb empreses simplificant els procediments administratius.
 • Fomentar i subvencionar la participació del personal investigador de la Universitat de València en plataformes tecnològiques i xarxes empresarials orientades a la I D i.
 • Impulsar l’organització d’activitats de formació conjunta entre empreses i la UVEG tant dins dels estudis de màster com en els últims cursos dels graus.
 • Desenvolupar un programa de transferència i innovació oberta que identifique adequadament les sinergies entre grups de recerca, difonga les capacitats d’aquests grups i potencie l’execució de projectes amb el món empresarial
 • Potenciar el servei de divulgació científica perquè la potencialitat de la UVEG siga més visible al món empresarial.

Objectiu 27- Identificar i consolidar la demanda i la oferta tecnològica dels centres de recerca i transferència de la UV

 • Desenvolupar un programa d’actuacions per a potenciar l’obertura de noves línies de recerca i innovació en concordança amb les inquietuds socials i les iniciatives dels agents econòmics.
 • Fomentar la comunicació entre els grups de recerca dins i fora de la nostra pròpia Universitat am la finalitat d’incrementar l’oferta científica i tecnològica.
 • Crear una memòria de transferència, innovació i difusió, independent a la memòria de recerca, que arreplegue i valore adequadament aquestes activitats i fomente l’execució de les mateixes per la seua posada en valor.
 • Impulsar l’obtenció de certificacions de qualitat (ISO, ITIL, CMMI) en els serveis de suport i centres de transferència i innovació, com a elements clau per a l’establiment d’una relació de confiança centres d’investigació – empreses.

Objectiu 28- Fomentar activitats d'emprenedoria i la creació de Spin-off entre estudiants i joves investigadors/es.

 • Incrementar la realització total o parcial de treballs acadèmics i de recerca (TFM, TFG, Tesi) en empreses sota la co-tutoria de personal de la UVEG.
 • Crear un àrea de detecció d’idees d’emprenedoria en projectes de TFG, TFM i tesi que permeta la generació de noves empreses amb participació i impuls universitari.
 • Facilitar la participació de PDI en l’assessorament en activitats d’emprenedoria i creació de spin-offs reduint la seua càrrega docent.
 • Crear una unitat d’emprenedoria que s’especialitze en donar suport a estudiants i recentment titulats o titulades des que vulguen abordar un projecte empresarial.
 • Intensificar les ajudes per a la incubació d’empreses i la cessió d’espais i serveis dins del Parc Científic de la Universitat de València.
 • Promoure l’ interès de la comunitat d’estudiants per aquestes opcions de futur mitjançant la seua participació en pràctiques en aquestes empreses i mitjançant l’organització (en cursos inferiors) de visites, conferències i altres activitats.
 • Crear espais per a facilitar el co-working en els diferents campus de la Universitat
 • Continuar amb la promoció d’activitats que fomenten el desenvolupament d’idees innovadores i la col·laboració entre estudiants en totes les àrees d’innovació, potenciant l’àrea social.
 • Potenciar la inclusió d’assignatures dins de graus, màsters i doctorats amb una vinculació de continguts més directa amb les necessitats d’ocupabilitat de les empreses i d’aspectes d’I+D punters.
 • Crear un portal d’Open data per tal d’alliberar la recerca per a la seua reutilització per tota la comunitat científica i investigadora, i per la societat.

Objectiu 29- Professionalitzar els serveis de suport a la transferència i innovació, posant-los en valor, perquè faciliten la labor realitzades pels investigadors.

 • Recuperar l’extinta OTRI, independitzant-la del servei de recerca, dotant-la del personal especialitzat que siga necessari per a oferir un servei de qualitat a investigadors i investigadores.
 • Situar delegacions de l’OTRI en els diferents campus de la UV, amb personal adequat al tipus de projectes que es realitzen, que presten assistència als investigadors i investigadores des del primer moment en la preparació d’acords de cooperació tecnològica.
 • Definir un pla de formació per a l’especialització del PAS d’administració i serveis dedicat a la gestió i suport a la recerca i a la transferència.
 • Simplificar en la mesura del possible els tràmits administratius associats a la gestió de llicències, contractes i convenis, creant una Unitat de Convenis que siga responsable de tots ells.
 • Elaborar contractes que protegeixquen adequadament els interessos de l’equip investigador i de la Universitat, capaces veritablement de generar la tornada de la col·laboració Universitat empresa.
 • Intensificar les ajudes per a la presentació de patents, i altres títols de propietat industrial, recolzant la difusió dels assoliments aconseguits dins de l’entorn productiu per a la seua posada en explotació i per a la seua extensió internacional.

Objectiu 30- Reorganitzar i potenciar els serveis de suport tècnic als centres de recerca i transferència.

 • Promocionar la utilització dels serveis de suport a la recerca experimental (SCSIE) dins dels centres de la UVEG i del teixit empresarial valencià.
 • Crear un servei de personal tècnic de suport i de laboratori, similar al SCSIE, que organitze i centralitze les necessitats d’instituts i empreses del parc científic.
 • Analitzar les necessitats reals del personal tècnic de suport a fi de dotar de noves places.
 • Definir una política de formació del personal tècnic especialitzat.

Objectiu 31- Consolidar i potenciar el desenvolupament del Parc Científic de la UVEG

 • Protegir i estimular aquelles empreses que nasquen com a resultat de l’activitat investigadora universitària mitjançant tots els mecanismes a l’abast (cerca de finançament, tractaments fiscals favorables, incentius econòmics, excedències el personal investigador involucrat).
 • Continuar amb les polítiques de cerca activa d’empreses i inversors privats per a millorar tant el lideratge tecnològic com les capacitats d’innovació del PCUV.
 • Promoure la participació d’estudiants en pràctiques en les empreses i centres de recerca i potenciar visites, conferències i altres activitats per a estudiants de cursos inferiors.
 • Potenciar, a partir del Parc Científic, la Xarxa de Parcs Científics Valencians.

Objectiu 32- Potenciar i posar en valor els instituts de recerca de la Universitat.

 • Incrementar la representativitat d’aquests centres en els òrgans i comissions de la Universitat.
 • Revisar el model actual d’avaluació dels instituts i ERIs sobre la base de la valoració de la totalitat de les activitats realitzades i la seva repercussió científica i social d’acord amb la naturalesa pròpia de cada centre.
 • Proporcionar als instituts, ERIs i altres centres d’investigació eines digitals que facilitin la gestió, seguiment dels projectes i l’avaluació dels mateixos.
 • Incrementar les tornades dels recursos econòmics generats pels propis instituts.
 • Estudiar la viabilitat de proporcionar certa independència financera i de disposar de major agilitat en la contractació del personal investigador.
 • Incrementar i consolidar el personal de suport a la gestió dels instituts a fi de reduir les activitats de gestió del personal investigador.
 • Atendre i reconsiderar aspectes particulars, com la ubicació espacial dels seus investigadors i investigadores, la representació en estaments universitaris, manques o desajustaments en la seua plantilla de personal de suport, i uns altres.
 • Realitzar una avaluació periòdica i més sistemàtica de tots els instituts i centres de recerca.