Estudis de Grau

Objectiu 1- Potenciar una millora qualitativa dels nostres estudis de Grau

 • Resulta imprescindible gestionar un conjunt de directrius encaminades a homogeneïtzar les condicions docents de la diversitat de titulacions, sense renunciar a respectar les especificitats de cada àmbit de coneixement..
 • Posar en valor les metodologies docents basades en un aprenentatge actiu i l’elaboració de materials didàctics, principalment de caràcter digital, amb les estudiantes i els estudiants com a centre de tot el procés d’aprenentatge.
 • Revisar i actualitzar la totalitat de les Guies Docents de les assignatures de les nostres titulacions, a manera de compromís docent de la institució amb l’estudiantat.
 • Analitzar i adequar la gestió de temps i tràmits acadèmics dels Treballs Fi de Grau (TFG) facilitant als i a les estudiants la seua realització durant l’últim curs de la titulació.
 • Consolidar l’oferta de pràctiques externes de totes les titulacions amb una clara orientació a l’empleabilidad, a través d’un contacte més estret amb les empreses i institucions, nacionals i internacionals.

Objectiu 2- Aprofundir en l'articulació de dobles titulacions de Grau

 • Fomentar el coneixement i la col·laboració entre grups de professorat de titulacions i àrees de coneixement diverses, facilitant que l’estudiantat articule la seua formació en funció dels seus propis interessos.
 • Facilitar el desenvolupament de títols conjunts de caràcter internacional amb institucions universitàries de reconegut prestigi.

Objectiu 3- Impulsar la docència en llengua anglesa en totes les nostres titulacions de Grau

 • Afermar el Pla de Recerca, Internacionalització i Docència en Anglés (PRIDA) i implementar els recursos necessaris per a portar a la pràctica allò establit en el Pla per a l’Increment de la Docència en Inglés, modificat al Consell de Govern de 22 de desembre de 2016 (ACGUV 308/2016) com una estratègia d’internacionalització de la nostra Universitat, d’acord al Document marc de política lingüística per a la internacionalització́ del sistema universitari espanyol 2015-2020 de la CRUE-IC
 • Facilitar activitats per a la formació i acreditació de les competències lingüístiques en llengua anglesa de PDI, estudiants i PAS, així com la formació del PDI en metodologies innovadores aplicades a l’ensenyament en anglès.
 • Engegar activitats educatives dutes a terme per professors i professores d’universitats de parla anglesa.

Objectiu 4- Implementar un pla de reducció de l’abandó dels estudis

 • Crear una Unitat d’Assessorament Pedagògic (UAP) per a suport de les i els estudiants i orientació personalitzada de la seua trajectòria acadèmica.
 • Revisar i estendre el programa de meteorització i ajuda entre iguals de les i els estudiants de primer any per a facilitar la seua transició a la cultura universitària, en el marc d’un Pla Integral d’Acció Tutorial (PIAT)).
 • Implantar mesures de suport a la incorporació a la universitat, facilitant la transició de l’ensenyament secundari als estils de vida universitària.

Estudis de Postgrau

Objectiu 5- Consolidar una oferta estratègica d’estudis de Màster

 • Facilitar, a través del diàleg  i el consens de tota la comunitat universitària, en el si de la Comissió d’Estudis de Postgrau, la construcció d’unes bases que ens permeten analitzar en profunditat l’oferta actual de títols de Màster.
 • Vertebrar i harmonitzar l’oferta de Grau i Postgrau, facilitant la connexió sinèrgica de tot el mapa de titulacions, respectant les fortaleses de la nostra Universitat.
 • Fomentar la interdisciplinarietat en els programes formatius dels màsters, oferint models més oberts i flexibles.
 • A partir d’un anàlisi de les nostres capacitats i fortaleses és necessari posar en valor aquells títols estratègics que ens permeten competir en primera línia amb les institucions més considerades en els rànquings de la comunitat internacional.

Objectiu 6- Optimitzar el desenvolupament curricular i la gestió d'estudis de Màster

 • Propiciar, a través d’un conjunt de mesures de flexibilització i complements formatius, la transició del primer nivell d’estudis a les titulacions de Màster.
 • Implicar als grups i instituts de recerca en els ensenyaments de màster.
 • Potenciar l’oferta de màster en anglès i la utilització d’entorns virtuals de formació, que permeta l’ensenyament no presencial.
 • Fomentar els intercanvis de mobilitat de professors, professores i estudiants de màster, així com la seua imbricació amb les empreses i teixit productiu del mercat laboral.
 • Impulsar les titulacions de màster conjuntes amb universitats de prestigi nacional i internacional i fomentar la capacitat de la nostra Institució per a atraure talent internacional.

Objectiu 7- Adoptar polítiques específiques per als Màsters de caràcter habilitant

 • Analitzar i concretar les necessitats específiques dels Màsters profesionalitzants, donat el seu nivell de matrícula i altres circumstàncies especials vinculades al seu desenvolupament curricular.
 • Dotar dels recursos humans i materials necessaris per a assegurar una docència de qualitat.

Estudis de Doctorat

Objectiu 8- Potenciar de forma estratègica un model propi d’ Escoles Doctorals

 • El model d’Escoles de Doctorat, importat de les universitats franceses, exigeix profundes reformes encaminades, fonamentalment, a la dotació de recursos humans i a la diversificació d’àmbits vinculats a les grans branques de coneixement.
 • L’oferta de Programes de Doctorat ha d’estar, necessàriament, alineada amb la nostra estratègia de recerca. Els equips de recerca i els projectes I+D+i hauran d’integrar-se en les unitats doctorals de cadascuna de les branques de coneixement.
 • En aquest sentit, hem de fomentar els Doctorats amb esment europeu i els Doctorats Industrials.

Objectiu 9- Optimitzar el desenvolupament curricular i la gestió d’estudis de doctorat.

 • Revisar les matèries transversals dels Programes de Doctorat i facilitar el seu desenvolupament a través d’entorns virtuals d’aprenentatge.
 • Incloure el doctorat en les estratègies d’internacionalització i en els programes de captació de talent
 • L’aprofundiment en l’oferta formativa en llengua anglesa, i l’aportació d’entorns virtuals d’aprenentatge que complementen els dissenys curriculars duts a terme en l’actualitat, resulta – en aquest nivell d’estudis – clarament irrenunciable.

Objectiu 10- Facilitar els processos de seguiment i acreditació dels Programes de Doctorat.

 • Potenciar els recursos humans de la Unitat de Qualitat (UQ), davant els imminents processos de seguiment i acreditació que han d’escometre els Programes de Doctorat, per a facilitar als gestors acadèmics i les gestores acadèmiques el suport necessari.

Formació Permanent i Títols Propis

Objectiu 11- Consolidar un Pla de Formació Permanent per PDI i PAS.

 • La formació permanent de PDI i PAS ha de ser una aposta estratègica de primer ordre en la nostra Universitat. És necessari mantenir, i fins i tot, aprofundir accions formatives que tinguen en compte l’equilibri entre els interessos professionals de la comunitat universitària i les exigències estratègiques de la nostra Universitat.
 • Aprofundir en les accions de formació com el Pla de Formació d’Impuls al Lideratge Docent (PFILD), la Formació Integral per al Professorat Universitari novell (FIPU), o el Pla de Formació dirigit al Professorat d’altres nivells del sistema educatiu.

Objectiu 12- Afermar el compromís amb l’aprenentatge al llarg de la vida (3L).

 • Racionalitzar l’oferta de Títols Propis i vertebrar-la amb l’arquitectura de titulacions oficials de la nostra Universitat.
 • Proposar programes innovadors i flexibles, explorant nous camins de formació demandats per les societats actuals.
 • Reforçar els processos d’avaluació en els ensenyaments de títols propis, com a recurs de garantia de qualitat.

Objectiu 13- Incrementar la presència de la UV en els entorns de formació per a l’empleabilidad i en la formació especialitzada

 • Desenvolupar plans de formació en l’ocupació i per a l’empleabilidad
 • Impulsar acords específics amb entitats de formació del sector públic
 • Potenciar acords amb el sector públic i privat per a la participació dels seus empleats i empleades en accions formatives de la UV.

Objectiu 14- Consolidar les accions formatives de la universitat de les persones majors.

 • La responsabilitat social de les universitats planteja, entre altres aspectes, donar satisfacció a les demandes culturals i de convivència que reclamen les persones majors de 55 anys.
 • És necessari potenciar i unificar sota el Programa Nau Gran les activitats de formació dirigides a les persones majors. Així mateix, mantenir l’ampli ventall de tallers culturals, lúdics i de convivència de la Nau Gran en Obert.
 • Potenciar l’àmplia oferta de cursos del Servei d’Extensió Universitària dirigits, tant al nostre estudiantat, com al conjunt de professionals de la societat en general.

Qualitat i innovació docent

Objectiu 15- Integrar la gestió de la qualitat en l'activitat acadèmica com a eina per a la millora contínua.

 • Enfortir els recursos humans i de gestió de la Unitat de Qualitat, a fi d’aprofundir en el suport al professorat i el suport tècnic als equips directius a l’hora completar els tràmits propis dels processos de seguiment i acreditació de la qualitat.
 • Revisar els processos de gestió de la qualitat per a caminar cap a una simplificació de les seues càrregues administratives. Així mateix, promoure el diàleg amb les Agències d’Acreditació per a acordar la simplificació dels processos.
 • Acreditar els Sistemes Interns de Garantia de la Qualitat de tots els Centres de la UV.
 • Garantir la qualitat dels processos de seguiment i acreditació, convertint els plans de millora en projectes d’innovació docent.
 • Potenciar la consecució de segells internacionals de qualitat per a les nostres titulacions, incrementant els suports de gestió administrativa necessaris.
 • Avaluar el Programa Docentia abans de la seua implantació definitiva, aprofitant el moment de finalització del període experimental. Per a açò s’arbitrarà un procediment de participació de tots els col·lectius de la comunitat universitària.

Objectiu 16- Consolidar les activitats d'innovació docent com a instrument de garantia de qualitat educativa

 • Refermar la construcció d’una cultura d’innovació, situant el Centre com a escenari nuclear de la participació de tota la comunitat universitària, que facilite l’assaig de metodologies docents. La coordinació i la formació de grups estables es presenten com a instruments privilegiats per a potenciar aquesta construcció.
 • Articular espais de transferència de bones pràctiques és una altra de les tasques inexcusables per al futur immediat. Potenciar el portal REDIFOPUCV (Xarxa d’Innovació i Formació de les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana), creada a instàncies de la nostra Universitat en el període anterior.
 • Proposar la creació d’un Observatori de l’Educació Valenciana que, en col·laboració amb la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, siga un laboratori d’innovació pedagògica.
 • Promoure la innovació docent com a eina per a l’empreneduria entre les persones universitàries.

Objectiu 17- Integrar la tecnologia educativa en l'àmbit universitari

 • La transformació digital ha d’arribar a la docència. És cert que les TIC no esgoten tot el sentit de la innovació docent, també ho és però la necessitat d’aprofitar les seues extenses possibilitats per a la millora de la nostra qualitat educativa.
 • Promoure la competència digital docent, mitjançant activitats formatives dirigides a tota la comunitat universitària, que garanteixca un ús crític, ètic i segur de les TIC.
 • Potenciar accions institucionals de mobile learning en els processos d’ensenyament, així com afavorir la integració de pedagogies emergents amb ús de la tecnologia.