Els 10 principis bàsics del programa

El programa que presentem s’ha elaborat sobre una sèrie de principis bàsics que detallem a continuació i que ajuden a entendre els objectius que perseguirem i les accions proposades per a aconseguir cadascun d’ells.

1. Volem fomentar i reforçar la dimensió humanista de la Universitat de València.

Iniciem aquest camí recuperant valors bàsics com la il·lusió, ser propers a les persones, i la participació. Ens motiva desenvolupar un projecte comú que aglutine a estudiants, personal d’administració i serveis, i personal docent i investigador. Proposem desenvolupar un entorn més actual de formació i aprenentatge, un marc laboral adequat que ens abrigue i una aposta ferma per la investigació i la transferència de coneixement.

Caminarem cap a una universitat més sostenible, més saludable, més igualitària, amb major visibilitat de les dones i més inclusiva, com a prioritat per a garantir el benestar de tota la comunitat universitària.

2. Volem proporcionar als nostres estudiants nous entorns d'aprenentatge

Els i les estudiants són el centre de la nostra Universitat i cap a elles i ells dirigim gran part dels nostres objectius. El nostre programa els integra en la definició del nostre futur amb noves dinàmiques participatives i oferint-los qualitat durant tota la seua formació. Per açò, es proposen mesures que fomenten, de manera efectiva que siguen vertaders estudiants internacionals, fomentant les classes en anglès juntament amb les de les llengües pròpies de la nostra Universitat, el castellà i el valencià.

La formació integral, l’adaptació a noves formes d’aprendre i la capacitació professional constitueixen un dels nostres grans objectius. Proposem una formació basada tant en competències com en valors que pretén anar més enllà de les aules. Per açò apostem per reforçar i proposar mesures que faciliten el trànsit entre universitat i ocupació, proporcionant vies que ajuden en l’ocupabilitat i en l’emprenedoria, i oferint opcions de formació al llarg de la vida. Com ens agrada dir, volem que el pas per la Universitat siga un camí d’anada i tornada.

3. Volem consolidar i promocionar la dimensió cultural de la nostra Universitat.

Un dels pilars de la nostra institució és la generació i transmissió de la cultura. El nostre desig és potenciar el patrimoni cultural de la Universitat de València començant per la rehabilitació del Col·legi Major Luís Vives, i aprofundir en el nostre paper dinamitzador de la societat valenciana. Potenciarem la col·laboració amb institucions del nostre entorn i la internacionalització de les nostres activitats. La producció de cultura digital, la catalogació de nous recursos museístics, la divulgació científica i la identificació de talent en les nostres persones seran objectius essencials. Concebim la cultura des de la participació i la transparència.

4. Apostem per dissenyar vertaderes polítiques universitàries i per mostrar el nostre compromís d'incrementar la transparència i la nostra responsabilitat davant la societat.

En la nostra proposta, la gestió universitària ha de deixar pas a la política universitària. No podem permetre que la nostra Universitat no tinga definits amb claredat les fites que pretén aconseguir en el futur. Per açò, fem una clara aposta per dinamitzar el debat i incrementar les accions encaminades al disseny de “polítiques universitàries” sobre aspectes clau que facen que la Universitat de València camine cap al futur.

Per a açò, cal treballar per aconseguir una major autonomia universitària com a dret fonamental que permeta adoptar les decisions amb responsabilitat. Volem assumir més autonomia apostant per nous models de governança i també per una major transparència i rendició de comptes davant la societat valenciana.

Cal incorporar a la nostra cultura un dels conceptes més rellevants en les universitats del nostre entorn: la responsabilitat social universitària. Un model responsable de govern centrat en aspectes mediambientals, culturals, socials i de contribució al desenvolupament. Les expectatives dels diferents grups d’interès cada dia estan més presents en les universitats pel que proposem noves formes de fer front a les mateixes.

5. Proposem afrontar, de manera urgent, la necessitat de prendre mesures per a fer front al relleu generacional del PDI

La realitat de la nostra Universitat mostra una plantilla de personal amb poques persones en les franges d’edat que es corresponen amb l’inici natural de l’activitat professional. De fet, aquest accés es produeix en franges d’edat madura, observant-se una alta concentració de persones majors de 50 anys. Hem deixat passar anys realment importants sense afrontar aquesta qüestió. Proposem mesures que permeten que reconduir aquesta situació abans que siga insostenible.

No serveix ja gestionar el futur immediat cal definir també polítiques a mitjà termini que permeten assegurar les condicions de servei públic de qualitat de la Universitat de València. Cal apostar per un pla de relleu generacional en el qual nostres professores i professors juguen un paper estratègic mitjançant la figura del mentor com a vincle amb les noves incorporacions.

6. Obrim un camí cap a una vertadera transformació digital de la nostra Universitat.

La societat digital planteja noves formes d’afrontar les activitats de la Universitat. La nostra proposta és que la docència, la recerca, la transferència, la innovació i la gestió es plantegen perquè la nostra siga una Universitat Digital de manera que millorem els nostres processos de gestió interns i ens adaptem als canvis futurs. És fonamental que la digitalització facilite i agilite els processos de gestió evitant duplicitats i agilitant processos.

Però la transformació digital ha d’apoderar a tota la comunitat universitària en els seus respectius papers i permear també recerca i docència. I la nostra experiència ha de traslladar-se a la societat. La Universitat ha de transformar-se i ha de liderar la transformació digital com a motor de canvi de la societat valenciana.

7. Apostem per apoderar al PAS en el context d'un canvi en les maneres de concebre la governança.

Creiem profundament en les competències i capacitats del PAS. Per això, apostem per un model que recupere una concepció del govern com a disseny de polítiques públiques que confie en les nostres persones la seua gestió i execució material. És necessari integrar eines per a un model d’administració digital que allibere de càrregues i tasques repetitives a la nostra administració. Hem de dissenyar un nou medi ambient que integre participativament a tot el personal i erradique situacions tòxiques.

Considerem que la formació per al lloc, des del lloc i en el lloc és un repte estratègic. Una formació orientada a l’adquisició de competències personals i professionals que habilite a les nostres persones amb capacitats directives en tots els àmbits i assegure una àmplia base de persones altament preparades per a assumir responsabilitats. És essencial que l’analítica de recursos humans basada en dades sustente les decisions en matèria de personal.

La transformació digital ha de contribuir decisivament a un model de gestió basat en processos, a documentar les pràctiques i facilitar la integració en el lloc, a la rendició de comptes i a l’aplicació de mètriques en l’execució de les polítiques públiques. Però, sobretot, a afavorir la flexibilitat, a incorporar el teletreball i al disseny de condicions laborals que tinguen com a guia la igualtat, la sostenibilitat i el respecte dels valors de les nostres persones i les seues aspiracions vitals.

8. Desitgem potenciar i incentivar una recerca de qualitat amb l'excel·lència, la transferència i la innovació com a idees clau en I+D+i.

Entenem que la Universitat ha d’estructurar la seua política científica d’acord amb la iniciativa Horitzó 2020 promoguda per la Unió Europea. Són pilars bàsics per a l’adequat desenvolupament d’aquesta estratègia: la projecció internacional de la nostra investigació així com la seua millora en els rànquings internacionals, i per extensió de la pròpia Universitat.

Per a la consecució d’aquests objectius el nostre programa incorpora mesures concretes com l’aposta per la interdisciplinarietat, la sinergia entre grups de recerca, o la millora dels serveis tècnics i administratius de suport a la investigació.

9. Desitgem impulsar una política activa d'increment de la internacionalització i la cooperació de la Universitat de València.

Incrementar les relacions internacionals i de cooperació requereix el disseny d’un nou model educatiu i cooperatiu d’internacionalització, el reflex del qual volem expandir, de manera transversal, en totes les activitats universitàries. La nostra aposta és ferma en aquest terreny ja que constitueix una de les línies estratègiques del nostre futur i per tant, del futur de la nostra Universitat.

10. Cercarem estabilitat financera

Els aspectes econòmics del nostre model d’Universitat giren al voltant de la suficiència de recursos econòmics, l’equitat, la gestió eficient i la rendició de comptes.

És necessari millorar el finançament de la Universitat de València. Per a això es requereix un debat amb el Govern de la Generalitat sobre l’establiment d’uns criteris i objectius clars que permeten garantir el compliment de les missions de la Universitat de València. En aquesta línia es plantegen accions vinculades a l’equitat, que unides a les relatives a la suficiència financera, es centren a exigir el compliment escrupolós per part de l’Administració dels acords de finançament signats.

Des de la perspectiva interna, proposem una gestió més eficient dels recursos. Treballarem per fomentar fórmules de patrocini i mecenatge, part de les quals destinaríem a una major equitat entre els nostres estudiants.